Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark
Resource icon

Internet Download Manager (IDM) v6.41

No permission to download
1714750248225.png

1. Sử dụng bản WinRAR mới nhất để giải nén không bị lỗi.
2. Khi giải nén, tắt antivirus để tránh bị nhận diện là file độc.

+ Nhấn phải vào biểu tượng IDM ở khay hệ thống chọn Exit
+ Chạy file idman623build11.exe để tiến hành cài đặt như bình thường.
+ Nếu sau khi cài IDM tự chạy lên thì Nhấn phải vào biểu tượng IDM ở khay hệ thống chọn Exit
+ Nếu bạn đang dùng Windows 64bit thì chạy file "64bit Patch build 11.exe" để crack, nếu bạn đang dùng windows 32 bit thì chạy file "32bit Patch build 11.exe"
Chúc bạn thành công
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks