Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark
Resource icon

Graphics Clip Studio Paint EX 3.0.0 2024-05-13

No permission to download
1715600027789.png


Lưu ý: Tắt Windows Defender TRƯỚC KHI BẠN GIẢI NÉN FILE.
Trong file tải về đã có sẵn video hướng dẫn cài đặt.

Acctive: Vào thư mục Cr@ck copy các file trong đó và dán đè vào thư mục C:\Program Files\CELSYS\CLIP STUDIO 1.5\CLIP STUDIO PAINT - Chọn Replace the file in the destination

Khi mở phần mềm bạn sẽ nhận được bảng thông báo thì hãy nhấn Do not send nhé!

Unzip :
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks