Ví Bảo Hiểm

Ví Bảo Hiểm giúp bạn giao dịch trung gian an toàn hơn.
Ví dụ:
- A mua hàng của B. B sợ A lấy hàng và không đưa tiền.

- Còn A sợ B lấy tiền rồi không đưa hàng.
- Giải pháp ở đây là A sẽ nạp tiền vào Ví Bảo Hiểm và B sẽ giao hàng. Nếu xảy ra tranh chấp thì HP làm trung gian sẽ xem xét và giải quyết tranh chấp cho bạn.
- Xem thêm:
Hướng dẫn giao dịch an toàn và phí gd trung gian tại đây!

Người dùng giàu nhất

Bên trên