Gold

Gold dùng để giao dịch, mua bán trao đổi tài nguyên giữa các thành viên với nhau.

Người dùng giàu nhất

Bên trên