Adobe Lightroom

Thảo luận, Trợ giúp LR

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

LR preset, plugin..

1 - Để chia sẽ hoặc bán tài nguyên của bạn, vui lòng đọc quy tắc và hướng dẫn tại: Quy tắc và Hướng dẫn đăng tài nguyên
2 - Nơi tải lên tài nguyên: LR preset, plugin..
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

LR Tips & Guides

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Bên trên